những người tôi biết Chúng ta nhầm lẫn về tình yêu

những người tôi biết Chúng ta nhầm lẫn về tình yêu bởi vì tình yêu thực sự không có tính sở hữu. Nó không thể có. Chúng ta đều đồng ý Hầu hết những người tôi biết nhầm lẫn tình yêu với sở hữu. Lý do cũng dễ hiểu. Nó gắn liền với những giả […]